de Werkschuit - de Werkschuit

Visie

De Werkschuit vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen naar een gewone basisschool gaan. De Werkschuit is zich bewust van haar taak kinderen in contact te brengen met de maatschappij. Het is belangrijk dat kinderen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Door met elkaar naar school te gaan, samen te leven en te leren bevorder je wederzijds begrip en respect.

De Werkschuit is een gezonde school. Dit betekent dat we structureel werken aan de gezondheid en de veiligheid van onze kinderen.
We zijn heel trots op onze prachtige binnentuin. De tuin wordt gebruikt voor de natuur- en kooklessen.

De Werkschuit is onderdeel van de brede school Noorderwaard. Dit betekent dat er naast onderwijs, voor- en naschoolse opvang van 7.30 uur tot 18.30 uur gerealiseerd wordt. De buitenschoolse opvang werkt met een gevarieerd activiteitenprogramma.

 

de Werkschuit maakt er werk van

De Werkschuit is een school waar samen werken en samen leren centraal staan. Het motto in alles wat we doen is: ‘Er werk van maken’. ‘De Werkschuit maakt er werk van’ is de slogan in alle uitingen. Onze speerpunten zijn: effectief en gevarieerd lesgeven, een goede sfeer en betrokkenheid. Daarbij vinden wij leuke activiteiten belangrijk en een goede band met u als ouders.

 

 1. Effectief en gevarieerd onderwijs

Veel leerzame, uitdagende en leuke activiteiten, trots op onze binnentuin

 1. Goede sfeer

Enthousiasme, zorg voor elkaar, laagdrempeligheid, Kids Skills, mediators)

 1. Betrokkenheid

In de school ( zorgen/ delen/ respect/ samen doen)

Buiten de school ( actualiteit, cultuur, godsdienst, maatschappij)

 

Daarnaast bieden we:

 • Zorg en aandacht voor uw kind: plusgroep Spaans, leerlingen die extra zorg nodig hebben,
 • Goed opgeleide en gemotiveerde leerkrachten
 • Functioneel schoolgebouw
 • Moderne leermiddelen
 • Effectieve organisatie
 • Aandacht voor Kunst en Cultuur
 • Goede en moderne communicatie
 • Interne buitenschoolse opvang
 • Goede uitstroomkwaliteit

Schoolgids

In onze Schoolgids 2015-2016 vindt u veel praktische informatie maar vooral veel inhoudelijke informatie over het onderwijs op onze school en hoe een en ander voor uw kind(eren) is geregeld.

Gezonde School

Naast het geven van goed onderwijs is het belangrijk dat kinderen zich gelukkig, gezond en veilig voelen op school.

Wij vinden het belangrijk om iedereen te laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten hoog in het vaandel hebben staan. Met veel enthousiasme hebben we gewerkt aan het aanvragen van het vignet Gezonde School. De acht thema’s die hierbij aan bod komen zijn:

Voeding, Sport en Bewegen, Roken en Alcohol, Hygiëne, Sociaal-emotionele ontwikkeling, Fysieke veiligheid, Milieu.

Vanaf 2012 draagt de Werkschuit het vignet Gezonde School.

Onze school heeft in oktober 2015 het landelijke vignet Gezonde School voor de tweede keer behaald! Het vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers. En dat doen wij!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij  belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het thema Welbevinden en sociale veiligheid.

Het vignet Gezonde School is een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisaties. Wilt u meer weten over het vignet Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl

Samen Actief

Naast het geven van goed onderwijs vinden wij het ook belangrijk dat er aandacht is voor andere activiteiten. Dit stimuleert de goede sfeer op school.

We leggen het accent op het samen spelen en samen delen. Dit organiseren we door gezamenlijke activiteiten klassendoorbrekend uit te voeren en wel van groep 1 t/m groep 8. Enkele voorbeelden zijn ons jaarlijkse feesten: Carnaval, Eindfeest, Koningsspelen, Sportdagen. De oudste leerlingen zorgen voor de jongste leerlingen. Zij voelen zich verantwoordelijk en geven het goede voorbeeld aan de jongere kinderen. Ook onze maandvieringen worden door een onder- én bovenbouwgroep voorbereid en opgevoerd.
De kinderen leren elkaar kennen en spelen daardoor op sommige momenten samen in de pauzes.

Elk jaar doet de Werkschuit mee aan de sporttoernooien die door de sportverenigingen worden georganiseerd: hockey, voetbal, korfbal. Daarnaast organiseren we zelf ook een sportdag.

Creatief Leren

Onderwijsconcept

Het denken en werken vanuit de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen is al enkele jaren geleden ingezet als onderwijsconcept. Dit betekent dat de leerkracht inspeelt op de individuele behoefte van de leerling en daar het onderwijs op afstemt. We werken hierbij doelgericht en evalueren om de zes weken of het onderwijs effectief en succesvol is.

We geloven in het effect van een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouders. In 2015 zijn we begonnen met startgesprekken waarbij ouders, leerkrachten en leerling zich uitspreken over de verwachtingen en uitdagingen voor het komende schooljaar.

 

Cultuureducatie

Cultuureducatie zorgt voor een beter en rijker leerklimaat. Het stimuleert leerlingen in creatief denken waardoor hun ontwikkeling breder gevormd wordt. Hierbij gaan we uit van het inzetten van:

 • Meerdere intelligenties
 • Eigen initiatief
 • Inspiratie uit andere culturen
 • Het stimuleren van zelfvertrouwen

Met Kunst Centraal zijn wij een traject gestart met de volgende doelstelling:

In 2016 zijn wij een school waar de cultuureducatie verweven is in de vakken op school. Elke leerkracht kan creatief omgaan met de mogelijkheden om de cultuurvakken in te zetten bij de zaakvakken.

Inspraak

Leerlingenraad

In de leerlingenraad hebben zitting:

Groep 4:   Ruben Verhoeven
Groep 5:   Daniel Savelli
Groep 6:   Yassine Irman Groep 7:   Demi de Kiewit
Groep 8:   Tim Arslan
Directeur: Anja de Leeuw

Schooljaar 2015 – 2016

 

Schooljaar 2014 – 2015

Medezeggenschapsraad

De MR presenteert hierbij een uitgebreid informatief overzicht met daaraan gekoppeld diverse documenten zoals het Activiteitenplan, Huishoudelijk reglement MR, MR reglement en Jaarverslag. Tevens vindt u hieronder de notulen van de laatst gehouden vergadering.

 

De MR is als volgt samengesteld:

 

Teamgeleding Oudergeleding
Lia van Basten Annemarieke Plantinga
Marieke de Kruijf Jan Maarten Dijk
Bert van Rijswijk (voorzitter) Richard Post
Anja de Leeuw (adviserend)

Heeft u vragen, opmerkingen etc. dan kunt mailen naar de MR: mr@obsdewerkschuit.nl

 

Notulen MR

MR notulen januari 2015

MR notulen juni 2014

 

 

Hoe werkt de MR?

Huishoudelijk reglement

Medezeggenschapsreglement

Medezeggenschapsstatuut

Activiteitenplan

Communicatieplan

 

Ouderraad

De OR is als volgt samengesteld:

 

Laurens Schriel, penningmeester/voorzitter

Dagmar Smit

Anne Marie Vintges

Wesley Koot

Miriam van den Brom

Monique Nout

Samila el Makrini

 

Anita van Dijk, teamlid/voorzitter

Desiree van Hoof, teamlid

 

Verslaglegging ouderraad

 

verslag ouderraad sep 2015

verslag ouderraad mei 2015

verslag ouderraad jan 2015

verslag ouderraad dec 2014

verslag ouderraad nov 2014

verslag ouderraad sep 2014

 

Hebt u vragen of ideeën, neem dan contact op met de Ouderraad of mail naar info@obsdewerkschuit.nl

Bestuur

Stichting Openbaar Onderwijs Wijk bij Duurstede

Voorzitter raad van bestuur: de heer Hans Fuchs

Postbus 97
3960 BB Wijk bij Duurstede
Website: www.obswijk.nl
 Tel: 0343 592968

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dhr. G. (Giel) van de Kuil, voorzitter 
Mvr. L. (Lea) Verhaar, vicevoorzitter
Dhr. Th.F. (Theo) Monfils, lid
Mvr. M.J. (Margret) van der Mast, lid
Mvr. E.J. (Elisabeth) van Oostrum-Rutjes, lid

In de dagelijkse praktijk wordt de school geleid door de directeur van de school, mevrouw Anja de Leeuw.

Verantwoording

In de uitvoering van ons schoolsysteem houden wij ons aan de gemaakte afspraken.

Jaarverslag

Onderwijskundig jaarplan 2015-2016

School Ondersteunings Profiel (SOP)

Tevredenheidspeiling

Onderwijskundig jaarplan 2015-2016

School Ondersteunings Profiel (SOP)