Beleid - protocollen

Op de Werkschuit worden in specifieke situaties normen gehanteerd die duidelijkheid bieden aan alle betrokkenen. U vindt hier een aantal situaties waarvoor een protocol is opgesteld.

Intake nieuwe kleuters

In dit protocol wordt beschreven wat de gang van zaken is als u uw kind wilt opgeven bij ons op school.
De hele procedure staat in een stappenplan beschreven.

pdf-icon– protocol intake nieuwe kleuters

pdf-icon– 2016 intake gesprek kleuters

Echtscheiding

Dit protocol is geschreven om de school een handreiking te geven in het omgaan met de gevolgen van een echtscheidingssituatie. Een echtscheiding bespreekbaar maken is de eerste stap om het belang van het kind veilig te kunnen stellen. De gevolgen van een echtscheiding voor kinderen kunnen als traumatisch ervaren worden. Met dit protocol wordt geprobeerd deze gevolgen, daar waar mogelijk, in goede banen te leiden.

Gedragscodes

Binnen onze school gelden gedragsregels die ervoor zorgen dat we op een prettige en respectvolle manier met elkaar omgaan. Hierbij zijn voor een viertal aspecten gedragscodes nader uitgewerkt, te weten:

  • voorkomen ongewenst seksueel gedrag
  • voorkomen pesten
  • voorkomen discriminatie
  • privacy

Gedragsprotocol
Gedragsregels
Schoolregels (april 2016)

Hoofdluis

Door middel van onderzoek onder scholen blijkt dat 15% van de kinderen elk jaar wordt besmet met hoofdluis. Deskundigen zijn van mening dat geen school in Nederland met dit probleem hoeft te kampen en dat die 15% teruggebracht kan worden tot 1% van de leerlingen, als een adequaat beleid wordt gevoerd.

U kunt de volgende documenten downloaden:

pdf-iconDe Werkschuit geeft luizen geen kans

pdf-icon– Mijn kind heeft luis, het 7 stappenplan

Internetgebruik

Internet is een informatiemedium en leerlingen moeten daar mee leren omgaan. Kinderen moeten leren wat goed is en wat niet, wat kan en niet kan. In ons protocol hebben we beschreven hoe we de kinderen hierin begeleiden

pdf-icon– Internetprotocol

Pesten

De Werkschuit wil kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten zorgen voor een veilig klimaat en een prettige werksfeer in de klas en op het schoolplein. Toch kan het voorkomen dat een kind in een enkel geval door andere kinderen wordt gepest of dat een kind zich niet prettig voelt. De Werkschuit hanteert hiervoor strikte afspraken.

pdf-icon– Pestprotocol

Plusgroep

Voor het plaatsen van een leerling in de plusgroep zijn criteria opgesteld. Deze kunt u lezen in het protocol Plusgroep.

pdf-icon– Plusgroep protocol

Verlofaanvraag

De leerplichtambtenaar van gemeente Wijk bij Duurstede houdt toezicht op naleving van de Leerplichtwet.
Voor het aanvragen van verlof tijdens schooltijden kunt u onderstaand formulier gebruiken.

pdf-icon– Aanvraag vrijstelling geregeld schoolbezoek